19. 10. 2010

Manažérske kompetencie

MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE
Ľudia sa líšia v tom, ako myslia, ako riešia problémy, ako sa rozhodujú a ako tvoria.
V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelanie v oblasti riadenia výkonnosti a osobného rozvoja manažérov.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Manažérske kompetencie
- Identifikácia kompetencií
- Meranie úrovne kompetencií
- Vyhodnotenie kompetencií
- Rozvoj kompetencií

Popis:

Seminár je zameraný na hodnotenie výkonnosti manažérov cez manažérske kompetencie. Na seminári vysvetlíme životný cyklus kompetencií, od definovania a popisu kompetencií, až k meraniu, hodnoteniu a rozvoju manažérskych kompetencií. Povieme si, prečo je dôležité pre organizáciu mať vypracovaný kompetenčný model. Uvedieme rôzne druhy kompetencií a predstavíme vám metódy hodnotenia kompetencií, najmä 360 stupňovú spätnú väzbu. Povieme si aké sú požiadavky na kompetencie euro manažérov, absolventov a aké sú kompetencie budúcnosti.

Uvedieme vzory kompetenčných modelov a príklady z praxe. Cvičenia budú zamerané na tvorbu a popis manažérskych kompetencií vašej organizácie.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Manažérske kompetencie: produktový list
Manažérske kompetencie: program

Prehľad hier na výkonnosť manažérov a manažérske kompetencie nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: