14. 1. 2011

Modelovanie procesov

MODELOVANIE PROCESOV
Proces je súbor súvisiacich, alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy.Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti modelovania procesov.

Rozsah:
2 dni

Obsah:
- Metodika modelovania procesov
- Modelovanie procesov
- Pravidlá modelovania procesov
- Štandardizácia a vizualizácia procesov
- Postup modelovania procesov

Popis:
Seminár je o modelovaní procesov v softvérovom nástroji ARIS. Hlavnú časť seminára tvorí metodika modelovania procesov: modely, objekty a ich vzájomné väzby. Veľký dôraz venujeme pravidlám modelovania procesov podľa štandardu eEPC, sémantickej kontrole modelovania procesov, štandardizácii a vizualizácii procesov. Povieme si, prečo je užitočné modelovať procesy v softvérovom nástroji, uvedieme výhody modelovania procesov v ARISe a znaky kvality databázy vytvorenej v ARISe. Na záver seminára uvedieme postup modelovania procesov.

Metodika a postup modelovania procesov bude precvičený na procesnom workshope.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Modelovanie procesov: produktový list
Modelovanie procesov: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk