25. 10. 2010

Inovácie manažmentu

INOVÁCIE MANAŽMENTU
Silní prevýšia slabých, no chytrí prevýšia silných. Najlepší spôsob ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení.
William C. Taylor & Polly LabarreCieľ
Získanie najnovších poznatkov v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah
1 deň

Miesto
firemný

Obsah

- Inovácie manažmentu
- Procesy riadenia organizácie

Popis

Seminár je zameraný na najprogresívnejšie a najrevolučnejšie inovácie-inovácie manažmentu, ktoré prinášajú organizácii najväčšiu konkurenčnú výhodu. Na seminári vám vysvetlíme, čo sú inovácie manažmentu, ktoré podmienky musia byť splnené, aby vytvárali konkurenčnú výhodu, aký revolučný príkaz v sebe nesú, ako premeniť revolučné myslenie na revolučné manažérske konanie, na ktoré procesy riadenia sú zamerané, ako zmeniť organizačnú štruktúru, ako vytvoriť prostredie vhodné pre inovácie a aké výzvy stoja pred manažérmi v 21. storočí.

V druhej časti seminára podrobne uvedieme nové prístupy v strategických, zákazníckych a personálnych procesoch. V závere seminára vám predstavíme mimoriadne zaujímavé príklady firiem, ktoré sú založené na open source inováciách.

Inovácie manažmentu: produktový list
Inovácie manažmentu: program

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

24. 10. 2010

Inovácie: Mesačný vzdelávací cyklus

INOVÁCIE 
Najpálčivejšie problémy ľudstva nie sú dnes iba technologické, ale aj spoločenské, kultúrne a politické a to v globálnom rozsahu. Preto musíme dnes inovať inovácie. Gary Hamel

 

Ciele:
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita. 

Rozsah:
3 dní 

Moduly:
- Google
- Maverici 

Inovácie: produktový list 

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

23. 10. 2010

Vzdelávanie manažérov

Vážení zákazníci, milí priatelia,

vítajte na novom blogu.

Čo na blogu nájdete?


Základné informácie:
- Ciele vzdelávania
- Plán vzdelávania
- Ponuka vzdelávania
- Akreditácie vzdelávania Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Ponuka vzdelávania:
- Manažér
- Firma
- Ročný vzdelávací program (1)
- Mesačné vzdelávacie cykly (16)
- Jednodňové, dvojdňové semináre (39)

Termíny
Miesto
Ceny
Stav

Záujem môžete vyjadriť:
- Vyplnením prihláškového formulára na webe: kliknutím na prihláškový formulár.
- Vyplnením prihlášky v MS Worde a zaslaním na adresu mail@krajciova.sk.

Iné:
- Kliknutím na zelené linky si zobrazíte všetky ďalšie informácie.
- Do komentárov môžete písať pochvalu -:), pripomienky a návrhy na zlepšenie, za ktoré vám vopred ďakujem.

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

Firma: Ročný vzdelávací program

F I R M A
Nech robíš, čo robíš, vždy musíš urobiť celú prácu poriadne. E. M. GoldrattCiele
- Užitočná organizácia-vznik
- Efektívna organizácia-rozvoj
- Stabilná a výkonná organizácia-rast
- Dynamická a flexibilná organizácia-rovnováha
- Slobodná organizácia-sloboda 

Rozsah
54 dní

Cykly

- Procesná organizácia
- Efektívna organizácia
- Výkonná organizácia
- Inovačná organizácia
- Slobodná organizácia

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celý vzdelávací program, alebo jednotlivo - podľa cyklov.

Firma: produktový list

Cena
4860 €/1 účastník/54 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Procesná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

PROCESNÁ ORGANIZÁCIA
Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, "čo sa deje v procese", a nie na to, ktorá osoba to pokazila.


Ciele: Užitočná organizácia-vznik
- Oboznámiť manažérov s 8 zásadami systému manažérstva kvality.
- Naučiť manažérov základy projektového riadenia.
- Oboznámiť manažérov s princípmi procesnej organizácie.
- Naučiť manažérov navrhnúť a modelovať procesy.
- Pripraviť manažérov na implementáciu procesného riadenia.
- Oboznámiť manažérov s vývojovými fázami organizácie.
- Oboznámiť manažérov s 10 druhmi zmien v procesnej organizácii.
- Naučiť manažérov optimalizovať organizačnú štruktúru. 
 
Rozsah 
18 dní

Vzdelávanie je možné absolvovať celkov-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo, podľa modulov.

Procesná organizácia: produktový list

Cena
1620 €/1 účastník/18 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Efektívna organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

EFEKTÍVNA ORGANIZÁCIA
Na to, aby sme mali koncepciu "štíhleho myslenia" v srdci a duši, potrebujeme 5-10 rokov.


Ciele: Efektívna organizácia-rozvoj
- Naučiť manažérov analyzovať a zlepšovať procesy.
- Podporiť rozvoj znalostí manažmentu v oblasti metód riadenia procesov.
- Vysvetliť zásady štíhlych procesov a štíhlej organizácie.
- Oboznámiť manažérov s modelom riadenia firmy Toyota-TPS. 

Rozsah
11 dní

Moduly 
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov
- Simulácia procesov
- Štíhle procesy
- Štíhla organizácia
- Toyota

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Efektívna organizácia: produktový list

Cena
990 €/1 účastník/11 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Výkonná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

VÝKONNÁ ORGANIZÁCIA
Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znižovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani zmenami produktov, ale dobrou víziou a stratégiou podniku a nekonvenčnými nápadmi v oblasti predaja a marketingu. E. M. GoldrattCiele: Stabilná a výkonná organizácia - rast
- Naučiť manažérov základom strategického riadenia.
- Naučiť manažérov vytvoriť prehľadný systém procesného controlingu.
- Naučiť manažérov sledovať svoju výkonnosť, progres a rast.
- Naučiť manažérov hodnotiť výkonnosť zamestnancov.

Rozsah:
10 dní

Moduly:
- Strategické riadenie
- Modelovanie stratégie
- Manažérske kompetencie
- Výkonnosť procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov
- Výkonnosť zamestnancov

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Výkonná organizácia: produktový list

Cena:
900 €/1 účastník/10 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovačná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

INOVAČNÁ ORGANIZÁCIA
Inovácia je koktejl namiešaný z nových myšlienok, tímovej práce a schopnosti viesť ľudí. J. Adair

 

Ciele: Dynamická a flexibilná organizácia - rovnováha
- Naučiť manažérov základom inovačného manažmentu.
- Nasmerovať myslenie manažérov do budúcnosti v riadení procesov a ľudí.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita. 

Rozsah:
8 dní 

Moduly:
- Inovačný manažment
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu
- Google
- Maverici

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Inovačná organizácia: produktový list 

Cena:
720 €/1 účastník/8 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

20. 10. 2010

Riadenie inovácií: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE INOVÁCIÍ
Manažment, ktorý nevie v dobe inovácií, ako inovácie riadiť, je nekompetentný a nestačí na svoje úlohy.


Ciele:
- Čo nás vedie k úvahám o inovačnom manažmente?
- Prečo je inovačný manažment dôležitý?
- Čo je inovačný manažment?
- Majú zamestnanci tvorivé myslenie?
- Ako vybudovať inovačnú organizáciu?
- Ako zaviesť do praxe inovačný proces?
- Čo sú inovácie stratégie?
- Čo sú inovácie manažmentu?  

Rozsah:
5 dní

Moduly:

- Inovačný manažment
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie inovácií: produktový list

Cena:
450 €/1 účastník/5 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovačný manažment

INOVAČNÝ MANAŽMENT
Keď sa to nedá predať, nie je to inovačné.

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah:
3 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Inovačný manažment
- Inovačná organizácia
- Efektívny inovátor
- Manažment nápadov
- Nástroje kreativity

Popis:

Na seminári sa dozviete najdôležitejšie poznatky v oblasti inovačného manažmentu. Podrobne vám vysvetlíme dôvody vzniku inovačného manažmentu a jednotlivé typy inovácií: inovácie prevádzkových procesov, inovácie produktov a služieb, inovácie stratégie. Hlavnú pozornosť venujeme inováciám manažmentu a inovačnej organizácii. Na seminári uvedieme, čo potrebuje efektívny inovátor pri riadení inovácií a vysvetlíme základné piliere inovačného procesu. Seminár je zameraný na tvorivosť, kreativitu a angažovanie zamestnancov. Mimoriadnu pozornosť venujeme manažmentu nápadov. Seminár je bohatý na cvičenia zamerané na kreatívne myslenie.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Inovačný manažment: produktový list
Inovačný manažment: program D1
Inovačný manažment: program D2
Inovačný manažment: program D3
Inovačný manažment: program D4
Inovačný manažment: program D5

Prehľad hier na kreativitu nájdete v zozname manažérskych hier. 

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovácie stratégie

INOVÁCIE STRATÉGIE
Život podniku je nezmyselné trápenie, až do chvíle, keď mu poskytneme vlastný zmysel.
Bernd H. SchmittCieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu - inovácií stratégie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Odvážne myslenie
- Získavanie nápadov
- Hodnotenie nápadov
- Zmena nápadov na stratégiu odvážneho myslenia
- Realizácia odvážneho myslenia
- Riadenie odvážneho myslenia
- Udržanie odvážneho myslenia

Popis:

Inšpiratívny seminár, zameraný na inovácie stratégie, ktoré prinášajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu. Na seminári porovnáme tradičný prístup k tvorbe stratégie s odvážnym myslením. Uvedieme 6 strategických úloh odvážneho myslenia a podrobne vám vysvetlíme nový proces strategického riadenia, ktorý je založený na odvážnych nápadoch. Veľkú pozornosť venujeme 6 pomôckam na získanie nápadov, povieme si, ktoré nápady sú naozaj dobré a ktoré dobré nápady fungujú. Rozoberieme 4 stratégie odvážneho myslenia, povieme si, aké prekážky je potrebné prekonať pri realizácii stratégie, aké vlastnosti má mať strategický vodca a aký je celkový rámec stratégie odvážneho myslenia. Na seminári odznejú najaktuálnejšie poznatky v uvedenej oblasti. 

Inovácie stratégie: produktový list
Inovácie stratégie: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Budúcnosť manažmentu

BUDÚCNOSŤ MANAŽMENTU
Tie najprispôsobivejšie veci na našej planéte sú buď riadené iba nepatrne, alebo nie sú riadené vôbec. Gary HamelCieľ:
Vzdelávanie v oblasti manažmentu.organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Moderný manažment
- Minulosť manažmentu
- Nové zásady manažmentu
- Nové príležitosti manažmentu
- Premena manažmentu
- Manažment 2.0

Popis:

Revolučný seminár zameraný na najprogresívnejšie inovácie - inovácie manažmentu: procesy riadenia organizácie, organizačné štruktúry a spôsoby správania manažérov. Na seminári si povieme, aké výzvy stoja pred manažérmi v 21. storočí, aké presvedčenia a obmedzenia moderného manažmentu musia manažéri prekonávať v čase obrovských zmien, uvedieme dôvody, ktoré vedú k tomu, že zamestnanci nemajú záujem o inovácie a zamyslíme sa nad premenou genómu manažmentu. Uvedieme mnohé príklady inovátorov svetového manažmentu a povieme si o manažmente 2.0.

Budúcnosť manažmentu: produktový list
Budúcnosť manažmentu: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Maverici

MAVERICI
Hlavným cieľom maverikov je maximalizovať hodnotu vzťahov so zákazníkmi, nie minimalizovať výdavky.
William C. Taylor & Polly LabarreCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Finančné spoločnosti (Grameen Bank, ING Direct USA, Commerce Bank)
- Investičné spoločnosti (Zopa, SEI Investments, Second Curve Capital, Maveron)
- Internetové spoločnosti (Craigslist, Linux, SourceForge.net, TopCoder, Inc.)
- Informačné technológie (IBM)
- Výroba (Semco, W.L Gore&Associates, Procter&Gamble)
- Výskum (Inno Centive, Nine Sigma)
- Retail (Whole Foods Market, Jones Soda, Anthropologie)
- Aerolínie (Southwest Airlines)
- Stavebný priemysel (DPR Construction, Inc.)
- Banský priemysel (Goldcorp, Inc.)
- Filmový priemysel (Pixar Animation Studio)
- Kultúra (Cirque de Soleil, Edinburgh Fringe Festival)

Popis:

Jedinečný seminár zameraný na mimoriadne inšpirujúce príklady manažérov - maverikov a spôsoby riadenia ich firiem.

Maverick:
- má nekonvenčné myslenie, kontroverzné nápady či spôsoby práce,
- nedrží sa zavedených pravidiel, myslí a koná nezávisle,
- nezávislý jedinec, ktorý sa nespráva ako ostatní členovia skupiny,
- osoba, ktorá myslí a koná inak, ako sa očakáva, ako je zaužívané.

Maverici: produktový list
Maverici: program 

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH. 

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Riadenie výkonnosti: Mesačný vzdelávací cyklus


RIADENIE VÝKONNOSTI
Ako urobiť firmu konkurencieschopnou.
Ciele:
- Poznať silné a slabé stránky organizácie, kritické faktory úspechu podnikania, vytvárať synergie a partnerstvá, ktoré podporia dlhodobý rozvoj organizácie.
- Orientovať organizáciu do budúcnosti poznaním pravidiel marketingu, budovaním dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktoré prinášajú obojstrannú výhodu pre organizáciu, aj zákazníka.
- Naučiť manažérov sledovať svoju výkonnosť, progres a rast.
- Naučiť manažérov vytvoriť prehľadný systém procesného controlingu - nástroja sledovania finančnej stability a finančného zdravia organizácie.
- Naučiť manažérov hodnotiť výkonnosť zamestnancov.

Rozsah:
6 dní

Moduly:
- Strategické riadenie
- Manažérske kompetencie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie výkonnosti: produktový list 

Cena:
540 €/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk