18. 2. 2011

Modelovanie firmy: Mesačný vzdelávací cyklus

MODELOVANIE FIRMY
Život podniku je nezmyselné trápenie, až do chvíle, keď mu poskytnem môj vlastný zmysel. Bernd H. Schmitt


 

Ciele
- Porozumieť komplexnosti riadenia firmy.
- Modelovať organizačný, procesný, produktový, funkčný a dátový pohľad na firmu.
- Merať výkonnosť procesov na základe procesného modelu firmy.
- Optimalizovať procesy a organizačnú štruktúru na základe dát.
- Modelovať informácie o firme v softvérovom nástroji ARIS.
- Postupovať pri modelovaní firmy metodicky a podľa štandardov BPM.

Rozsah
9 dní

Moduly
- Modelovanie stratégie
- Modelovanie procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov
- Simulácia procesov
- Modelovanie organizácie

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Modelovanie firmy: produktový list

Cena
810 €/1 účastník/9 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Modelovanie výkonnosti procesov

MODELOVANIE VÝKONNOSTI PROCESOV
Keď ste schopní merať to, o čom hovoríte a vyjadriť to číslami, potom o tom niečo viete. V opačnom prípade je vaše poznanie slabé.
W. Thomson


Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti modelovania a merania výkonnosti procesov.

Rozsah:
2 dni

Obsah:
- Metodika modelovania výkonnosti procesov
- Predpoklady merania výkonnosti procesov
- Postup merania výkonnosti procesov
- Príprava merania
- Modelovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti
- Meranie výkonnosti procesov
- Reporting
- Systém merania výkonnosti procesov

Popis:
Seminár je o automatizácii a systéme merania výkonnosti procesov. Na seminári vám vysvetlíme postup merania výkonnosti procesov od prípravy merania až po preskúmanie výkonnosti procesov. Na seminári bude prezentovaná metóda "index výkonnosti procesu". Ukážeme vám, ako je možné prepojiť procesný model (vytvorený v ARISe) s meraním výkonnosti procesov. Naučíme vás modelovať ciele a ukazovatele výkonnosti procesov, povieme si, čo sú operačné definície cieľov a ukazovateľov výkonnosti, uvedieme atribúty, ktoré sú povinné pre meranie výkonnosti procesov. Vysvetlíme vám, ako môžeme pravidelne merať výkonnosť procesov a historicky sledovať vývoj indexu výkonnosti procesu. V praktickej časti seminára vám predvedieme metodiky, smernice a reporty procesného controlingu.

Postup merania výkonnosti procesov bude precvičený na procesnom workshope.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Modelovanie výkonnosti procesov: produktový list
Modelovanie výkonnosti procesov: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

9. 2. 2011

Modelovanie organizácie

MODELOVANIE ORGANIZÁCIE
Človek je najcennejší zdroj organizácie.
H. Tureková & B. MičietaCieľ:
Vzdelávanie v oblasti modelovania organizácie.

Rozsah:
2 dni

Obsah:
- Metodika modelovania organizácie
- Modelovanie organizácie
- Organizačné analýzy
- Modelovanie znalostí
- Príklady z praxe

Popis:
Seminár je o modelovaní a optimalizácii organizačnej štruktúry v softvérovom nástroji ARIS. Na seminári vás naučíme metodicky správne modelovať organizačnú štruktúru a prepojiť organizačný a procesný pohľad na vašu organizáciu. Vysvetlíme vám, ako tieto dva pohľady navzájom súvisia, ako je možné na základe procesov navrhnúť novú organizačnú štruktúru a procesné tímy. K hlavným témam seminára patria tiež organizačný audit, hodnotenie organizácie a organizačné analýzy, ktoré slúžia na optimalizáciu organizačnej štruktúry: prehľad organizačných jednotiek a ich hierarchie, prehľad funkčných miest a ich väzba na procesy a činnosti, zodpovednosti za procesy, pracovné náplne zamestnancov, priradenie organizačných jednotiek a funkčných miest k procesom. Na seminári si tiež povieme o využití procesných a organizačných modelov na optimalizáciu počtu zamestnancov a kapacitné plánovanie. V závere seminára sa budeme venovať modelovaniu znalostí a ich väzbe na organizačnú štruktúru a procesy. Na seminári nebudú chýbať príklady z praxe a ukážky konkrétnych riešení.

Modelovanie organizácie a organizačné analýzy budú precvičené na workshope.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Modelovanie organizácie: produktový list
Modelovanie organizácie: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

3. 2. 2011

Modelovanie stratégie

MODELOVANIE STRATÉGIE
Stratégia je súhrn hypotéz o príčine a následku medzi zamestnancami, procesmi, zákazníkmi a financiami. Robert S. Kaplan & David P. Norton


 
Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti strategického riadenia a modelovania stratégie.

Rozsah:
2 dni

Obsah:
- Metodika modelovania stratégie
- Modelovanie stratégie
- Strategická mapa
- Meranie výkonnosti organizácie
- Vyhodnotenie stratégie
- Implementácia stratégie

Popis:
Unikátny seminár, na ktorom vám predstavíme možnosti modelovania stratégie v softvérovom nástroji ARIS. Na seminári sa dozviete, ako je možné pretransformovať realitu do modelov a vizualizovať najdôležitejšie aspekty stratégie: konkurenciu, zákazníkov, dodávateľov, obchodné vzťahy, produkty, trhové segmenty, kritické faktory úspešnosti a GAP analýzu. Pri procesnej mape venujeme veľkú pozornosť prepojeniu procesov na organizačnú štuktúru, CSF a strategické ciele, aby sme získali prehľad kritických procesov z rôznych uhlov pohľadu a mohli určiť stratégie ich rozvoja. Mimoriadnu pozornosť venujeme strategickej mape: modelovaniu strategických cieľov a ukazovateľov výkonnosti. Veľkou pridanou hodnotou seminára je detailné vysvetlenie merania výkonnosti organizácie, vyhodnotenia stratégie a ilustrácia modelovania a implementácie stratégie na príkladoch z praxe.

Metodika a postup modelovania stratégie bude precvičený na workshope.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Modelovanie stratégie: produktový list
Modelovanie stratégie: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk