25. 11. 2014

Modely: Tréningy


MODELY


Rozsah
4 dni

Miesto
firemný 

Modely
- Organigram-ORG
- Matica procesov-MAP
- Model tvorby pridanej hodnoty-VAC
- Model priradenia funkcie-FAD
- Model procesného reťazca činností riadených udalosťami-eEPC
- Model príčiny a následku-BSC
- Model kľúčových indikátorov výkonnosti-KPI

Modely: produktový list

Cena
360 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20. 11. 2014

Vývojový diagram: Tréning

VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť vývojový diagram.
- Naučiť sa používať vývojový diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Vývojový diagram
- Čo to je
- Kedy sa používa
- Typy vývojových diagramov
- Symboly
- Pravidlá tvorby

Príklady
- 1-5

Tréning
- Tvorba diagramu

Záver
- Prezentácia
- Vyhodnotenie
- Spätná väzba

Vývojový diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

13. 11. 2014

Nástroje: Tréningy

NÁSTROJE
Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 


Rozsah
3 dni

Miesto
firemný

Nástroje
- Vývojový diagram
- Myšlienková mapa
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram
- 5krát prečo?
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Nástroje: produktový list

Cena
270 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

5. 11. 2014

Brainstorming: Tréning


BRAINSTORMINGCiele
- Naučiť sa používať brainstorming.
- Naučiť sa používať obrátený brainstorming.
- Naučiť sa používať branwriting 6-3-5. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Brainstorming
- Čo to je
- Alex Faickney Osborn
- Ciele branistormingu
- Kedy sa využíva
- Zásady brainstormingu
- Postup brainstormingu
- Modifikácie brainstormingu

Tréning
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Brainstorming: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

31. 10. 2014

Myšlienková mapa: Tréning

MYŠLIENKOVÁ MAPA
Ciele
- Naučiť sa vytvoriť myšlienkovú mapu.
- Naučiť sa vyhodnotiť myšlienkovú mapu. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Myšlienková mapa
- Čo to je
- Tony Buzan
- Prečo myšlienková mapa
- Kedy sa využíva
- Myšlienkové mapy v biznise
- Komponenty
- Postup tvorby 

Príklady
1-13

Tréninig
- Tvorba myšlienkovej mapy
- Vyhodnotenie myšlienkovej mapy
- Plánovanie opatrení

Myšlienková mapa: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

26. 10. 2014

Paretov diagram: Tréning

PARETOV DIAGRAM

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Paretov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Paretov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Paretov diagram
- Paretov princíp
- Vilfredo Pareto
- Joseph Moses Juran
- Paretovo pravidlo
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Postup Paretovej analýzy 

Príklady
1-5

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Paretov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

16. 10. 2014

Ishikawov diagram: Tréning

ISHIKAWOV DIAGRAM


Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Ishikawov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Ishikawov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný

Ishikawov diagram
- Kaoru Ishikawa
- Čo to je
- Iné názvy
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Komponenty
- Ako sa používa
- Podporné nástroje
- Predpoklady
- Obmedzenia
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-6

Frameworky
1-2

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Ishikawov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

2. 10. 2014

5krát prečo?: Tréning

5KRÁT PREČO?Ciele
- Naučiť sa používať 5krát prečo?
- Naučiť sa definovať problém.
- Naučiť sa analyzovať príčinu.
- Naučiť sa navrhnúť opatrenia.
- Naučiť sa definovať úlohy.

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

5krát prečo?
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Ako sa používa
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-4

Tréning
- Identifikácia procesu
- Určenie problému
- Hľadanie príčiny
- Definovanie opatrení
- Definovanie úloh, termínov a zodpovedností

5krát prečo?: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

15. 2. 2014

Riadenie organizácie: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE ORGANIZÁCIE 
Dnes je tou najdôležitejšou otázkou pre každú organizáciu táto: „Meníme sa rovnako rýchlo, ako svet okolo nás?“ Gary HamelCiele
- Vysvetliť manažérom vývojové fázy organizácie.
- Vysvetliť manažérom druhy zmien v procesnej organizácii.
- Naučiť manažérov zmeniť organizačnú štruktúru.
- Naučiť manažérov základom projektového riadenia.

Rozsah
6 dni

Moduly
- Zmena organizácie
- Zmena organizačnej štruktúry
- Projektové riadenie

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Riadenie organizácie: produktový list

Cena
540/€/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

11. 2. 2014

Zmena organizačnej štruktúry

ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Gary Hamel

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Organizovanie
- Modelovanie organizačnej štruktúry
- Kontrola
- Metódy merania výkonnosti organizácie
- Organizačné analýzy
- Manažéri a zamestnanci
- Návrh novej organizačnej štruktúry
- Dokumentácia riadenia

Popis
Seminár je zameraný na najrozsiahlejšiu zmenu v organizácii-zmenu organizačnej štruktúry. Hlavným cieľom seminára je vysvetliť vám postup tejto zmeny-od modelovania súčasného stavu organizačnej štruktúry, cez meranie výkonnosti organizácie, organizačné analýzy, až k návrhu novej organizačnej štruktúry. Na seminári sa dozviete, ako súvisí zmena organizačnej štruktúry s procesmi, manažérmi (kompetencie, zodpovednosti) a zamestnancami (pracovné náplne, vyťaženie, produktivita). Na seminári uvedieme dôvody zmeny organizačnej štruktúry, optimalizačné opatrenia a bestpractice návrhu novej organizačnej štruktúry. V závere seminára vám predvedieme automatizovanú tvorbu dokumentácie riadenia.

Seminár je bohatý na príklady zmeny organizačnej štruktúry v slovenských firmách. Na seminári vám tiež predstavíme zaujímavé organizačné štruktúry svetových firiem-Toyota, Apple a Semco.

Zmena organizačnej štruktúry: produktový list
Zmena organizačnej štruktúry: program D1
Zmena organizačnej štruktúry: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 2. 2014

Zmena organizácie

ZMENA ORGANIZÁCIE 
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Gary Hamel.

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Zmena
- Zmeny organizácie
- Zmeny v procesnej organizácii
- Riadenie zmeny

Popis
V úvode seminára vám predstavíme model 3C-zákazník, konkurencia a zmena. Uvedieme prehľad najväčších zmien v spoločnosti, ktoré vedú k poklesu rastu a výkonnosti organizácie a zamyslíme sa nad zmenami paradigiem v podnikaní a v podnikoch.

Najdôležitejšou časťou seminára sú vývojové fázy organizácie: užitočnosť, efektivita, stabilita a dynamika. Seminár je zameraný na vysvetlenie hlavného zamerania jednotlivých fáz vývoja organizácie a vplyvu zmien na prechody medzi nimi. Podrobne vám vysvetlíme 10 druhov zmien v procesnej organizácii. Dozviete sa, ktoré procesy najviac ovplyvňujú hodnotu firmy a aké sú stratégie produktivity a rastu. Vysvetlíme vám vzťah výkonnosti a zmeny organizácie. Uvedieme tri piliere dlhodobého úspechu organizácie a aká má byť organizácia budúcnosti.

Veľkou pridanou hodnotou seminára sú praktické skúsenosti s implementáciou zmien v procesnej organizácii, postup riadenia zmien, bariéry a chyby pri zavádzaní zmien. Na záver seminára sa dozviete ako riadiť zmenu a aké sú stratégie a taktiky riadenia zmien.

Zmena organizácie: produktový list
Zmena organizácie: program D1
Zmena organizácie: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk