29. 8. 2011

Efektívny manažér: Ročný vzdelávací program

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
- Prednáška
- Diskusia

Objednávka

Popis
Sebavzdelávanie začíname 12.09.2011 a ukončíme 12.12.2011. Slidy k uvedeným témam budú zverejnené každý pondelok na tomto blogu a FB. Sebavzdelávanie je založené na princípe slobody - nič nemusíte, ale veľa môžete. Znamená to, že podklady k štúdiu si môžete sťahovať postupne, kedy máte čas, alebo aj po uvedenom termíne. Výber tém sebavzdelávania závisí tiež iba od vás. Môžete si sťahovať všetky zverejnené slidy, alebo iba tie, ktoré vás najviac zaujímajú. Sebavzdelávanie môžete ukončiť získaním osvedčenia.  

Podmienky získania osvedčenia
- Výber a objednanie aspoň jednej formy vzdelávania, ktorú absolvujeme spolu, vo vašej firme. 
- Úspešne vypracovaný test.

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Prajem vám veľa úspechov v štúdiu a pekný zážitok zo získania nových vedomostí.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: