25. 8. 2013

Manažment: Mesačný vzdelávací cyklus

MANAŽMENT
Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech. Gary Hamel
Ciele
Vzdelávanie v oblasti najnovších trendov v manažmente.

Rozsah
3 dni

Moduly

- Manažment GH
- Budúcnosť manažmentu

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Manažment: produktový list 

Cena
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

24. 8. 2013

Morning Star

MORNING STAR
Cieľom je vybudovať takú firma, kde všetci zamestnanci: budú sami sebou riadení profesionáli, ktorí iniciujú komunikáciu a spoluprácu s kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi i partnermi z odvetvia bez inštrukcií nadriadených. Gary Hamel


Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
1 deň

Miesto konania
firemný

Program

- Morning Star
- Sebariadenie
- Sloboda
- Výhody sebariadenie
- Nevýhody sebariadenia
- Sebariadenie: Ako na to 

Popis
Na seminári vás zoznámime so základnými piliermi sebariadenia firmy Morning Star. Povieme si, prečo úlohy nahrádzajú šéfa firmy, aký je význam dohôd medzi zamestnancami, čo znamená sloboda pre všetkých, prečo nie je dobré dávať ľudí do škatuliek, prečo je potrebné podporovať súperenie o osobnú užitočnosť a nie povýšenie, ako súvisí sloboda a sebariadenie, ako majú manažéri usmerňovať slobodu, aby dosiahli koordináciu. Mimoriadnu pozornosť budeme venovať jasným cieľom, transparentným informáciám, kalkuláciám a konzultáciám, riešeniu konfliktných situácií, kontrole kolegov, procesu pripomienok a voleným mzdovým komisiám. Na seminári uvedieme výhody a nevýhody sebariadenia a postup zavádzania sebariadenia. 

Morning Star: produktový list
Morning Star: program 

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 8. 2013

Manažment GH

MANAŽMENT GH
Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Gary Hamel

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto konania
firemný

Program

- Gary Hamel
- Hodnoty
- Inovácie
- Adaptabilita
- Zápal
- Ideológia
- Na čom dnes záleží 

Popis
Seminár bol vypracovaný pre náročných zákazníkov, ktorí sledujú najnovšie trendy v manažmente organizácií a chcú ich aplikovať aj v svojej organizácii.

V úvode seminára vám predstavíme najvplyvnejšieho mysliteľa v oblasti biznisu dneška, Garyho Hamela, ktorý je popredným odborníkom na firemnú stratégiu a humanizáciu firemného prostredia.

Na seminári vás podrobne zoznámime s najnovšími trendmi v manažmente organizácie. Dozviete sa, na čom dnes najviac záleží, prečo sú hodnoty základom podnikania, prečo dnešná firma už nemôže žiť bez inovácií, aký význam má adaptabilita vo svete plnom zmien, prečo zápal, kreativita a nadšenie prinášajú vyššiu hodnotu pre zákazníkov, ako poslušnosť, usilovnosť a kvalifikácia, prečo nie sú zamestnanci angažovaní a čo ovplyvňuje ich angažovanosť, ako by mal dnešný manažér riadiť svojich zamestnancov. Dozviete sa, aké je špinavé tajomstvo manažmentu, ktoré znaky sú typické pre manažment facebookovej generácie a ako zlepšiť adaptabilitu vašej organizácie a tým zaistiť budúcnosť vašej organizácie.

Na seminári môžete získať okrem slidov aj minútové učebné stránky, citáty a najdôležitejšie myšlienky knihy Garyho Hamela, Na čom dnes záleží a web knihu Manažment, ktorá obsahuje úvahy k manažmentu v slovenských firmách. Články boli publikované v roku 2013, na blogu martasloboda.blogspot.com.

Seminár je prednostne určený mojim VIP zákazníkom. Teším sa na stretnutie s vami.
Manažment GH: program D1 
Manažment GH: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

26. 5. 2013

Procesná organizácia

PROCESNÁ ORGANIZÁCIA
Čas, náklady, kvalita

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesnej organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto konania
firemný

Program

- Procesná organizácia
- 9 faktorov účinnej transformácie podnikových procesov
- 1 Návrh procesov
- 2 Ukazovatele výkonnosti
- 3 Vlastníctvo procesov
- 4 Vykonávatelia činností
- 5 Infraštruktúra
- 6 Vedenie
- 7 Firemná kultúra
- 8 Riadiace mechanizmy
- 9 Odbornosť
- Metodický model PEMM 

Popis
Jedinečný a obsahovo bohatý seminár o procesnej organizácii práce podľa Michaela Hammera, ktorý bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov v oblasti podnikového managementu a tvorcom revolučných myšlienkových koncepcií. Michael Hammer bol spoluautorom knihy Reengineering the Corporation (Reengineering-radikální proměna firmy, Management Press, Praha, 1995, 1996, 2000), ktorá sa stala najdôležitejšou manažérskou príručkou deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Hlavným cieľom seminára je vysvetliť vám, prečo pomocou procesnej organizácie práce dosiahnete rýchlejšie, lacnejšie a lepšie služby a produkty pre vašich zákazníkov. Na seminári vám ukážeme, ako môžete využiť ohromujúci potenciál procesnej organizácie k dosiahnutiu vyšších ziskov a k zaisteniu lepšej konkurencieschopnosti.
Na seminári budeme podrobne hovoriť o 9 faktoroch účinnej transformácie podnikových procesov podľa Michaela Hammera a Lisy W. Hershman. Pre každý procesný a organizačný faktor uvedieme hlavné myšlienky, ktoré vám môžu slúžiť ako jednoduchý, ale ucelený návod transformácie podnikových procesov. Veľkú pozornosť budeme venovať nielen procesným, ale aj organizačným faktorom riadenia a ich vzájomným vzťahom. Vysvetlíme vám, prečo je v procesnej organizácii nevyhnutná nielen zmena procesov, ale aj zmena organizácie  a ako sa tieto rozsiahle zmeny navzájom ovplyvňujú.
Na seminári porovnáme transformáciu podnikových procesov v slovenských firmách na konci 20. storočia a na začiatku 21. storočia. Radi sa s vami podelíme o 20 ročné skúsenosti zo zavádzania procesného riadenia. Pri každom procesnom a organizačnom faktore podrobne uvedieme pozitívne a negatívne skúsenosti z praxe.
Na seminári vám predstavíme metodický model PEMM (Process and Enterprise Maturity Model), podľa ktorého môžete hodnotiť úroveň vyspelosti vašich procesných a organizačných faktorov riadenia. Výsledky hodnotenia vám pomôžu pri určovaní, ktorým aspektom riadenia potrebujete venovať väčšiu pozornosť. V metodickej časti seminára vám zároveň predstavíme metodiky, ktoré používame na projektoch procesného riadenia.
Vyplnený dotazník vám ukáže, aká je úroveň vašej procesnej organizácie.
Na seminári uvedieme prehľad literatúry v oblasti procesného riadenia. Záujemcov o procesné riadenie iste poteší aj web kniha: Marta Krajčíová, Procesná organizácia, ktorá bola v roku 2012 publikovaná na blogu: martakrajciova.blogspot.com.
Na seminári môžete získať okrem slidov aj iné zaujímavé dokumenty: metodický model PEMM v slovenskom a anglickom jazyku, minútové učebné stránky knihy Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, formuláre pre analýzu 7W, analýzu činností pridávajúcich a nepridávajúcich hodnotu, výpočet efektivity procesu, príklady plaveckej dráhy procesu a porovnanie zásad riadenia TPS (Toyota Production System), EFQM (model excelentnosti organizácie), ISO (norma kvality), BPM (Business Process Management), BPR (Business Process Reengineering), PO (procesná organizácia), SF (slobodná organizácia).
Seminár je prednostne určený mojim VIP zákazníkom. Rada však porozprávam o procesnej organizácii práce aj iným firmám, ktoré prejavia o seminár záujem. Teším sa na stretnutia s vami.

Procesná organizácia: produktový list
Procesná organizácia: program D1
Procesná organizácia: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

22. 3. 2013

Vzdelávanie: študijné materiály

VZDELÁVANIE 
Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. Tošenovský
Cena
DocED: 2805 €
WebED: 3844 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

1. 3. 2013

Podnikanie: Mesačný vzdelávací cyklus

PODNIKANIE 
Podnikanie odstraňuje chudobu, zabezpečuje väčšinu daňových príjmov, vytvára pracovné miesta a bohatstvo celého štátu. Richard Branson

Ciele
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Virgin-podnikanie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia Baťa-podnikateľ.

Rozsah
2 dni

Moduly
- Virgin

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Podnikanie: produktový list 

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

28. 2. 2013

Baťa

BAŤA 
Náš zákazník, náš pán. Tomáš Baťa 
Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
1 deň

Miesto konania
firemný

Program
- Riadenie organizácie
- Návrh a vývoj obuvi
- Výroba obuvi
- Predaj obuvi
- Starostlivosť o zamestnancov
- Baťa
- Firma Baťa
- Procesný model 

Popis
Na seminári vás zoznámime so systémom riadenia firmy Baťa. Na seminári podrobne uvedieme všetky procesy firmy Baťa, budeme hovoriť o osobnosti pána Baťu a histórii Baťovho hospodárskeho zázraku. Účastníci seminára obdržia procesný model firmy Baťa v html forme a články o firme Baťa, ktoré boli publikované na blogu: procesná organizácia.

Baťa: produktový list
Baťa: program 

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk