10. 12. 2011

Efektívny manažér: Sebavzdelávanie

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
  
S e b a v z d e l á v a n i e Pekný predvianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

9. 12. 2011

Slobodná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

SLOBODNÁ ORGANIZÁCIA

Ako nechať zamestnancov robiť, čo chcú a tým zvýšiť produktivitu, zisk a rast.


Ciele
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie. 
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie. 

Rozsah
7 dní

Moduly
- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star 

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Slobodná organizácia: produktový list 

Cena
630 €/1 účastník/7 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

8. 12. 2011

Sloboda: Mesačný vzdelávací cyklus

SLOBODA 
Úspech v slobodných firmách sa spája s podnikovou kultúrou založenou na princípoch slobody.


Ciele
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star.

Rozsah
7 dní

Moduly

- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Slobodné firmy: produktový list 

Cena
630 €/1 účastník/7 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

7. 12. 2011

Slobodná firma

SLOBODNÁ FIRMA
Slobodná firma je postavená na tom, že ľuďom nikto nehovorí, čo majú robiť - aj keď o to žiadajú.


Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti rozvoja organizácie.

Rozsah:
3 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Hodnoty slobodnej firmy
- Slobodný líder
- Slobodný zamestnanec
- Prínosy slobodnej firmy
- Tradičná vs slobodná firma
- Sloboda v práci
- Príklady slobodných firiem

Popis:
Jedinečný seminár o slobodnej firme a slobode v práci. Budeme hovoriť o hodnotách manažérov a zamestnancov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom vzniku a udržania slobodnej kultúry. Uvedieme vlastnosti slobodných lídrov a ich kroky v liberalizačnom procese. Budeme sa venovať slobodným zamestnancom, ich sebariadeniu a sebamotivácii. Na seminári uvedieme prínosy slobodného prostredia pre prácu zamestnancov. Podrobne porovnáme tradičnú a slobodnú firmu. Povieme si ako súvisí sloboda s výkonnosťou a prečo je slobodná firma výkonnejšia ako tradičná firma. Na seminári sa dozviete univerzálny návod, ako dosiahnuť slobodu v práci. Seminár je bohatý na príklady slobodných firiem, ktoré boli vybudované ako nové, alebo transformované z tradičnej firmy na slobodnú, alebo liberalizované pri náročnej reštrukturalizácii.

Slobodná firma: produktový list
Slobodná firma: program D1
Slobodná firma: program D2
Slobodná firma: program D3

Cena:
270 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

17. 10. 2011

Semco

SEMCO
Zabudnite na socializmus a kapitalizmus, na dodanie na minútu presne, na prieskumy platov a sústreďte sa na budovanie organizácie, ktorá úspešne zvláda tú najťažšiu výzvu zo všetkých: aby sa jej zamestnanci každý deň tešili do práce. Ricardo Semler


Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Semco
- Raštrukturalizácia
- Model riadenia
- Kvalita života
- Ricardo Semler

Popis:

Seminár je o najneobvyklejšom pracovisku na svete. Radikálne zmeny v tradičnej, hierarchicky riadenej firme, začal v roku 1981 Ricardo Semler prepustením 60% vrcholového manažmentu. Od toho okamžiku stál na čele jedného z najradikálnejších experimentov so sebariadením zamestnancov, aké kedy svet videl. Na seminári sa dozviete o náročnej reštrukturalizácii - delení a opätovnom spájaní Semca, o veľkých zmenách v organizačnej štruktúre a procesoch firmy.

Na seminári budeme hovoriť o modeli riadenia Semca: filozofii podnikania, základných hodnotách, demokracii a slobode, participatívnom štýle riadenia a sebariadení zamestnancov, princípoch, metódach a postupoch a o riadení zmien, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí v Semcu.

Seminár je o inováciách manažmentu Ricarda Semlera a o tom, ako dosiahol rovnováhu práce a súkromia.

Semco: produktový list
Semco: program D1
Semco: program D2

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

16. 10. 2011

Zappos

ZAPPOS
V Zappose nám ide o doručenia šťastia svetu.
Tony Hsieh 


Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Zappos
- Tony Hsieh
- Služby zákazníkom
- Firemná kultúra
- Školenia a osobný rozvoj
- Zámer
- Šťastie

Popis:

Seminár je o firme Zappos, ktorá sa pravidelne radí medzi najobľúbenejšie pracoviská Spojených štátov, je naj "sexi" spoločnosťou Severnej Ameriky, za 10 rokov vyrástla z nuly na impozantnú 1 miliardu dolárov ročne, stavia na princípoch slobody, zameriava sa na šťastie svojich zamestnancov a zákazníkov. Na seminári sa dozviete, ako Zappos dosiahol tento obdivuhodný úspech. Budeme hovoriť o kultúre a hodnotách Zapposu, čo pre Zappos znamená priateľstvo, transparentnosť, otvorenosť, spolupráca, vzdelanie, knihy, skromnosť. Veľkú pozornosť budeme venovať starostlivosti o zákazníkov, dodávateľským vzťahom a starostlivosti o zamestnancov Zapposu.

Seminár je o firme, ktorá  hľadá cestu k spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote. Seminár je o doručení šťastia celému svetu.

Zappos: produktový list
Zappos: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

29. 8. 2011

Efektívny manažér: Ročný vzdelávací program

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
- Prednáška
- Diskusia

Objednávka

Popis
Sebavzdelávanie začíname 12.09.2011 a ukončíme 12.12.2011. Slidy k uvedeným témam budú zverejnené každý pondelok na tomto blogu a FB. Sebavzdelávanie je založené na princípe slobody - nič nemusíte, ale veľa môžete. Znamená to, že podklady k štúdiu si môžete sťahovať postupne, kedy máte čas, alebo aj po uvedenom termíne. Výber tém sebavzdelávania závisí tiež iba od vás. Môžete si sťahovať všetky zverejnené slidy, alebo iba tie, ktoré vás najviac zaujímajú. Sebavzdelávanie môžete ukončiť získaním osvedčenia.  

Podmienky získania osvedčenia
- Výber a objednanie aspoň jednej formy vzdelávania, ktorú absolvujeme spolu, vo vašej firme. 
- Úspešne vypracovaný test.

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Prajem vám veľa úspechov v štúdiu a pekný zážitok zo získania nových vedomostí.

Marta Krajčíová

18. 7. 2011

Koučovanie ľudí: Mesačný vzdelávací cyklus

KOUČOVANIE ĽUDÍ
Dôležitejšie než práca samotná, je rast a rozvoj ľudí. W. Timothy Gallwey.


Ciele:
- Naučiť manažérov koučovať seba a svojich zamestnancov.
- Poznať a rozvíjať znalosti zamestnancov.

Rozsah:
3 dni

Moduly:
- Koučovanie
- Riadenie znalostí

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Koučovanie ľudí: produktový list

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Riadenie kvality: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE KVALITY
Kvalita je splnenie alebo prekročenie požiadaviek zákazníka, pri cene, ktorá predstavuje pre zákazníka hodnotu. H. J. Harrington.Ciele:
- Vysvetliť manažérom 8 zásad systému manažérstva kvality.
- Vysvetliť manažérom význam riadenia kvality vo všetkých procesoch organizácie.
- Vysvetliť manažérom požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality.
- Pripraviť manažérov na implementáciu požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 projektovým spôsobom.

Rozsah:
3 dni

Moduly:
- Systém manažérstva kvality
- Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na SMK
- Projekt ISO

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie kvality: produktový list

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Miesto
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

17. 4. 2011

Štíhle riadenie: Mesačný vzdelávací cyklus

ŠTÍHLE RIADENIE
Ako vybudovať štíhle procesy a štíhlu firmu.Ciele:
- Oboznámiť manažérov so základnými princípmi štíhlych procesov.
- Objasniť podstatu štíhlej organizácie vo väzbe na dlhodobú filozofiu.
- Vysvetliť organizačné aspekty štíhleho riadenia.
- Vysvetliť 13 tipov premeny organizácie na štíhlu.

Rozsah:
2 dni

Moduly:
- Štíhle procesy
- Štíhla organizácia
alebo
- Toyota

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Štihle riadenie: produktový list

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Štíhla organizácia

ŠTÍHLA ORGANIZÁCIA
Mnoho šťastia na vašej ceste.
Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:
- Dlhodobá filozofia
- Vedúce osobnosti
- Ľudia a tímová práca
- Dodávatelia
- Vlastné oči
- Rozhodovanie a zvažovanie
- Implementácia štíhleho myslenia

Popis:
Na seminári vám objasníme podstatu štíhlej organizácie vo väzbe na štíhle procesy a dlhodobú filozofiu organizácie. Hlavnú pozornosť budeme venovať organizačným aspektom štíhleho riadenia: vedenie, roly manažérov, tímová práca, vlastnosti vedúceho tímu, organizačná štruktúra a hierarchia, typy organizácii, kontrola na pracovisku, rozhodovanie a modely rozhodovania. Uvedieme dôvody rozšírenia štíhleho myslenia na dodávateľov a vysvetlíme vám hierarchiu potrieb dodávateľského reťazca. Budeme hovoriť o odovzdávaní znalostí a vlastnej spôsobilosti. V závere seminára uvedieme 13 tipov premeny organizácie na štíhlu.

Štíhla organizácia: produktový list
Štíhla organizácia: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

26. 3. 2011

Modely riadenia: Ročný vzdelávací program

MODELY RIADENIA
Trvalý úspech dosiahnu iba tie spoločnosti, čo boli založené na myšlienkach, ktoré boli v čase vzniku úplne bláznivé.
William C. Taylor & Polly Labarre


Ciele
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Toyota-efektivita.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Virgin-podnikanie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia Baťa-podnikateľ.

Rozsah
14 dní

Efektivita
- Toyota

Inovácie   
- Google
- Maverici

Sloboda
- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star

Podnikanie
- Virgin

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. 
1260 €/1 účastník/14 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto a termíny:
Plán vzdelávania

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

25. 3. 2011

Google

GOOGLE
Nepáchajme zlo.
Sergey Brin a Larry PageCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Sergey Brin a Larry Page
- Model riadenia Google
- Nové pravidlá Google
- Google a Apple
- Môj Google

Popis:

Prekrásny seminár o Googli - najúžasnejšej firme na svete. Na seminári sa dozviete o najmodernejších trendoch v riadení firmy a princípoch, na ktorých je postavená firma Google. Budeme hovoriť o hodnotách a zásadách, ktoré vyznávajú Sergey Brin a Larry Page. Povieme si o ich názoroch na podnikanie, reklamu a inovácie. Dozviete sa ako rozmýšľajú zakladatelia Googlu a vďaka čomu sa stali autoritami vo svete Internetu. Podrobne si vysvetlíme model riadenia firmy Google, ktorý zaujal celý svet a mení ekonomiku, architektúru podnikania, obchodnú realitu a celú spoločnosť. Budeme hovoriť o nových pravidlách, princípoch novej doby, nových vzťahoch, čo znamená verejne po novom, akú úlohu zohráva v biznise rýchlosť, morálka a aké sú nové povinnosti a vlastnosti generácie Google. V závere seminára porovnáme dve najpozoruhodnejšie firmy sveta - Google a Apple a poviem vám, ako ovplyvňuje Google moju prácu konzultantky.

Google: produktový list
Google: program D1
Google: program D2 

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 3. 2011

Zlepšovanie procesov: Mesačný vzdelávací cyklus

ZLEPŠOVANIE PROCESOV
Ako odstrániť vo firme plytvanie.

Ciele:
- Naučiť manažérov vybudovať organizáciu založenú na efektívnych procesoch a zlepšovaní procesov.
- Naučiť manažérov odstraňovať z organizácie neefektívne činnosti, procesy a plytvanie na všetkých úrovniach riadenia.
- Podporiť rozvoj znalostí manažmentu a zamestnancov v oblasti metód a nástrojov zlepšovania procesov, pomocou ktorých je možné eliminovať plytvanie, minimalizovať rozptyl a maximalizovať prietok.

Rozsah:
6 dni

Moduly:
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov 
Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Zlepšovanie procesov: produktový list

Cena:
540 €/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firmený

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

7. 3. 2011

Kaizen

KAIZEN
Keď ste niekoho nevideli 3 dni, dobre sa na neho pozrite, akou zmenou prešiel. Masaaki ImaiCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Kaizen
- Workshop kaizen
- Gemba kaizen
- Kaizen Management System

Popis:
Seminár je o japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen a jeho praktickej realizácii na pracovisku-gemba. Na seminári si povieme, prečo je neustále zlepšovanie silným pilierom koncepcie firmy Toyota, ako sa pozerá firma Toyota na problémy, chyby a ich riešenie, ako súvisí kaizen a hansei, aký význam má hoshin kanri v systéme zlepšovania a prečo je neustále vzdelávanie zamestnancov dôležitým aspektom zlepšovania v organizácii. Veľkú časť seminára venujeme najdôležitejším zásadám systému zlepšovania: QCD-riadenie kvality, nákladov a dodávok, štandardizácia, 5S-správne hospodárenie, 3M (MURA, MURI, MUDA), viditeľný manažment a návšteva pracoviska-gemba. V časti Kaizen Management System uvedieme podstatu filozofie kaizen a podrobne vysvetlíme ciele, modely a postupy TCM: Total Change Management, TPM: Total Productive Maintenance, TFM: Total Flow Management, TSM: Total Service Management a TQM: Total Quality Management.

V praktickej časti seminára si precvičíme analýzu 5 krát prečo a analýzu plytvania.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Kaizen: produktový list
Kaizen: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk