19. 10. 2010

Komunikácia

KOMUNIKÁCIA
Putom spoločnosti je rozum a reč. Cicero
V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja manažéra - komunikácie.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Proces komunikácie
- Obsah komunikácie
- Vzťahy v komunikácii
- Správa o sebe v komunikácii
- Cieľ komunikácie
- Moja komunikácia

Popis:

Mimoriadne zaujímavý seminár, zameraný na detailné poznanie a precvičenie 4 stránok komunikácie: obsah, vzťahy, správa o sebe, cieľ komunikácie. Medzi hlavné témy seminára patria: komunikácia, proces komunikácie, úspešná komunikácia, 4 stránky komunikácie, vzťahy v komunikácii, 10 pravidiel dobrej komunikácie, druhy komunikácie, komunikačné kanály, formy komunikácie, aktívne počúvanie, riadenie rozhovorov, kritika, konflikty, spätná väzba.

Seminár je bohatý na hry, cvičenia a testy. Praktické precvičovanie komunikačných zručností tvorí hlavnú časť seminára. V závere seminára budete poznať váš komunikačný profil, komunikačný štýl a vypracujeme plán rozvoja vašej komunikácie.

Seminár je určený pre náročných poslucháčov, má vysoko intelektuálny a duchovný charakter.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Komunikácia: produktový list
Komunikácia: program D1
Komunikácia: program D2
Komunikácia: slidy D1
Komunikácia: slidy D2

Prehľad hier na komunikáciu nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: