19. 10. 2010

Prezentácia

PREZENTÁCIA
Kto chce úspešne komunikovať s ľuďmi, musí ich mať rád. Alena Špačková

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja manažéra - prezentácia.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Príprava prezentácie
- Forma prezentácie
- Realizácia prezentácie
- Záver prezentácie
- Zhodnotenie prezentácie
- Pravidlá úspešnej prezentácie

Popis:

Na seminári sa dozviete ako pripraviť pôsobivú prezentáciu, ako hovoriť k poslucháčom, ako zvládať trému, čo je pri prezentácii dôležité a čo nie, čo má obsahovať úvod a záver prezentácie, ako zaujať poslucháčov, ako odpovedať na otázky a ako realizovať prezentáciu tak, aby ste z nej mali skvelý zážitok.

Na seminári vám odovzdáme praktické skúsenosti lektorky z asi 50 významných prezentácií, marketingových akcií, konferencií a stretnutí so zákazníkom. V priebehu seminára si precvičíme prípravu a realizáciu prezentácie.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Prezentácia: produktový list
Prezentácia: program
Prezentácia: slidy

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: