20. 10. 2010

Inovačný manažment

INOVAČNÝ MANAŽMENT
Keď sa to nedá predať, nie je to inovačné.

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah:
3 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Inovačný manažment
- Inovačná organizácia
- Efektívny inovátor
- Manažment nápadov
- Nástroje kreativity

Popis:

Na seminári sa dozviete najdôležitejšie poznatky v oblasti inovačného manažmentu. Podrobne vám vysvetlíme dôvody vzniku inovačného manažmentu a jednotlivé typy inovácií: inovácie prevádzkových procesov, inovácie produktov a služieb, inovácie stratégie. Hlavnú pozornosť venujeme inováciám manažmentu a inovačnej organizácii. Na seminári uvedieme, čo potrebuje efektívny inovátor pri riadení inovácií a vysvetlíme základné piliere inovačného procesu. Seminár je zameraný na tvorivosť, kreativitu a angažovanie zamestnancov. Mimoriadnu pozornosť venujeme manažmentu nápadov. Seminár je bohatý na cvičenia zamerané na kreatívne myslenie.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Inovačný manažment: produktový list
Inovačný manažment: program D1
Inovačný manažment: program D2
Inovačný manažment: program D3
Inovačný manažment: program D4
Inovačný manažment: program D5

Prehľad hier na kreativitu nájdete v zozname manažérskych hier. 

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: