18. 10. 2010

Riadenie znalostí

RIADENIE ZNALOSTÍ
Znalosti sú uložené v hlavách ľudí, nie v počítačových systémoch. Ak chceme pracovať so znalosťami, musíme pracovať s ľuďmi.
Ludmila Mládková
 V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov - riadenia znalostí.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Riadenie znalostí
- Znalostná stratégia
- Procesné riadenia a riadenie znalostí
- Implementácia riadenia znalostí

Popis:

V priebehu seminára sa dozviete: čo je manažment znalostí, kto je znalostným pracovníkom, aké typy znalostí poznáme, ako prebieha konverzia znalostí, čo je trh znalostí, akú cenu majú znalosti, čo tvorí intelektuálny kapitál firmy, ako prebieha implementácia manažmentu znalostí.

V praktickej časti seminára si precvičíme priradenie znalostí k procesom a oceníme znalosti vašich zamestnancov. Každá teoretická téma bude ilustrovaná na konkrétnom príklade.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Riadenie znalostí: produktový list
Riadenie znalostí: program
Riadenie znalostí: slidy

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: