20. 10. 2010

Analýza procesov

ANALÝZA PROCESOV
Ak chceme nájsť riešenie pre podniky, nemali by sme analyzovať ich, ale mali by sme vykonať analýzu ich zákazníkov.
Eliyahu M. Goldratt


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:

Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: audit procesov.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:
- Audit
- Lean procesný audit
- Procesné analýzy
- Detailný procesný audit
- Príklady auditov

Popis:
V úvode seminára budeme venovať pozornosť všeobecným informáciám o audite: čo je audit, typy auditov, postup auditu, cieľ procesného auditu, prínosy procesného auditu. Na seminári sa dozviete podrobné informácie o lean procesnom audite a detailnom procesnom audite. Na príkladoch vám vysvetlíme tieto procesné analýzy: logiky procesu, variant procesu, pridanej hodnoty procesu, očakávaní zákazníkov, produktov procesu, obsluhy procesu, zodpovednosti za proces, kritických miest procesu, času, ICT, plytvania, rizík a nákladov. V závere seminára uvedieme príklady auditov v konkrétnych firmách.

Procesné analýzy precvičujeme na procesnom workshope.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Analýza procesov: produktový list
Analýza procesov: program 

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: