18. 10. 2010

Vedenie tímov

VEDENIE TÍMOV
Skupina je miesto, kde sa človek prostredníctvom Ty stáva Ja. K. Barth
V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja manažéra - vedenie zamestnancov a tímov.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Vedenie pracovných skupín a tímov
- Tímová práca
- Tímové riešenie problémov
- Hodnotenie výkonnosti tímov

Popis:

Seminár je zameraný na porozumenie princípov a funkcií vedenia, poznanie štýlov vedenia a úspešné zvládnutie roly vedúceho pracovného tímu. Seminár možno označiť za "školu hrou". Hlavnou náplňou seminára sú hry, ktoré dopĺňame teóriou. Hry sú zamerané na poznanie tímu, tímové roly, dynamiku a formovanie tímu, koučovanie a hodnotenie tímov. V priebehu seminára si môžete zistiť úroveň vašich vodcovských schopností a vypracovať plán osobného rozvoja.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Vedenie tímov: produktový list
Vedenie tímov: program
Vedenie tímov: slidy

Prehľad hier na vedenie, tímovú prácu, techniky tímovej práce a výkonnosť tímov nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: