19. 10. 2010

Pravidlá komunikácie

PRAVIDLÁ KOMUNIKÁCIE
Úspešné konanie nie je súhrou šťastných náhod, ale má svoje pevné pravidlá. Ivan Bureš


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja manažéra - pravidiel vyjednávania a predaja.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Pravidlá prekonávania komunikačných bariér
- Pravidlá vyjednávania
- Pravidlá predaja

Popis:

Pravidlá komunikácie:
- Stanovujú normu správania medzi ľuďmi.
- Sú to najlepšie praktiky, odskúšané životom a teda sú dobrým návodom pre druhých.
- Uľahčujú komunikáciu, lebo hovoria, ako sa má komunikovať.
- Vnášajú do komunikácie racionálny prvok.
- Pomáhajú predvídať správanie druhých, eliminovať emócie vyvolané rozdielnymi názormi.
- Pomáhajú udržiavať takú úroveň komunikácie, ktorá vedie k obojstranne výhodnému riešeniu: win-win, vyhrávajú obidve strany.
- Pomáhajú dohodnúť sa kultúrnym spôsobom.

Na seminári budeme hovoriť o pravidlách prekonávania komunikačných bariér, pravidlách vyjednávania a pravidlách predaja. Seminár je bohatý na príklady z praxe.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Pravidlá komunikácie: produktový list
Pravidlá komunikácie: program 
Pravidlá komunikácie: slidy

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: