20. 10. 2010

Výkonnosť procesov

VÝKONNOSŤ PROCESOV
Aby sme dosiahli zásadné zvýšenie výkonnosti, musíme ísť proti všetkým obvyklým spôsobom hodnotenia výkonnosti.
Eliyahu M. Goldratt


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: výkonnosť procesov.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:
- Výkonnosť procesov
- Metódy merania výkonnosti procesov
- Meranie a vyhodnotenie výkonnosti procesov

Popis:
Na seminári sa dozviete odpovede na tieto otázky:
- Čo je meranie výkonnosti procesov?
- Čo majú pojmy kvalita, produktivita a výkonnosť spoločné?
- Potrebujeme na meranie výkonnosti procesov ciele?
- Ako voliť ukazovatele výkonnosti procesov?
- Ako postupovať pri meraní výkonnosti procesov?
- Komu sú určené výsledky merania výkonnosti procesov?

Na seminári uvedieme príklady z projektov a prínosy merania výkonnosti procesov. Obdržíte prípadové štúdie a sumárny prehľad ukazovateľov výkonnosti procesov pre jednotlivé skupiny procesov. Precvičíte si tvorbu cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov. Radi sa s vami podelíme o dlhoročné skúsenosti z merania výkonnosti procesov využitím rôznych metód merania.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Výkonnosť procesov: produktový list
Výkonnosť procesov: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: