20. 10. 2010

Zlepšovanie procesov

ZLEPŠOVANIE PROCESOV
Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie. Nájdite ho.
Thomas A. Edison


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:

Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: zlepšovanie procesov.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Zlepšovanie
- Zlepšovanie procesov
- Metódy a nástroje zlepšovania procesov
- Systém zlepšovanie procesov

Popis:
Seminár je zameraný na základné postupy a metódy zlepšovania procesov. Detailne vám vysvetlíme postup zlepšovania procesov cez Demingov cyklus PDCA. Naučíme vás definovať problémy, analyzovať problémy použitím myšlienkovej mapy a Paretovho diagramu, identifikovať príčiny problémov použitím 6M a Ishikawovho diagramu, navrhovať opatrenia pomocou brainstormingu, obráteného brainstormingu, brainwritingu 6-3-5, oceniť prioritu a zložitosť opatrení, vypracovať plán realizácie opatrení, realizovať opatrenia, vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a štandardizovať proces. Na seminári sa dozviete o najdôležitejších metódach zlepšovania procesov: elmininácie plytvania (Lean), minimalizácie rozptylu (Six Sigma) a maximalizácie prietoku (TOC). Na seminári uvedieme 7 základných a 7 nových nástrojov manažmentu kvality, ktoré používame pri zlepšovaní procesov. V závere seminára sa budeme venovať systému zlepšovania procesov a jeho zavedeniu do praxe.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Zlepšovanie procesov: produktový list
Zlepšovanie procesov: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: