26. 5. 2013

Procesná organizácia

PROCESNÁ ORGANIZÁCIA
Čas, náklady, kvalita

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesnej organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto konania
firemný

Program

- Procesná organizácia
- 9 faktorov účinnej transformácie podnikových procesov
- 1 Návrh procesov
- 2 Ukazovatele výkonnosti
- 3 Vlastníctvo procesov
- 4 Vykonávatelia činností
- 5 Infraštruktúra
- 6 Vedenie
- 7 Firemná kultúra
- 8 Riadiace mechanizmy
- 9 Odbornosť
- Metodický model PEMM 

Popis
Jedinečný a obsahovo bohatý seminár o procesnej organizácii práce podľa Michaela Hammera, ktorý bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov v oblasti podnikového managementu a tvorcom revolučných myšlienkových koncepcií. Michael Hammer bol spoluautorom knihy Reengineering the Corporation (Reengineering-radikální proměna firmy, Management Press, Praha, 1995, 1996, 2000), ktorá sa stala najdôležitejšou manažérskou príručkou deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Hlavným cieľom seminára je vysvetliť vám, prečo pomocou procesnej organizácie práce dosiahnete rýchlejšie, lacnejšie a lepšie služby a produkty pre vašich zákazníkov. Na seminári vám ukážeme, ako môžete využiť ohromujúci potenciál procesnej organizácie k dosiahnutiu vyšších ziskov a k zaisteniu lepšej konkurencieschopnosti.
Na seminári budeme podrobne hovoriť o 9 faktoroch účinnej transformácie podnikových procesov podľa Michaela Hammera a Lisy W. Hershman. Pre každý procesný a organizačný faktor uvedieme hlavné myšlienky, ktoré vám môžu slúžiť ako jednoduchý, ale ucelený návod transformácie podnikových procesov. Veľkú pozornosť budeme venovať nielen procesným, ale aj organizačným faktorom riadenia a ich vzájomným vzťahom. Vysvetlíme vám, prečo je v procesnej organizácii nevyhnutná nielen zmena procesov, ale aj zmena organizácie  a ako sa tieto rozsiahle zmeny navzájom ovplyvňujú.
Na seminári porovnáme transformáciu podnikových procesov v slovenských firmách na konci 20. storočia a na začiatku 21. storočia. Radi sa s vami podelíme o 20 ročné skúsenosti zo zavádzania procesného riadenia. Pri každom procesnom a organizačnom faktore podrobne uvedieme pozitívne a negatívne skúsenosti z praxe.
Na seminári vám predstavíme metodický model PEMM (Process and Enterprise Maturity Model), podľa ktorého môžete hodnotiť úroveň vyspelosti vašich procesných a organizačných faktorov riadenia. Výsledky hodnotenia vám pomôžu pri určovaní, ktorým aspektom riadenia potrebujete venovať väčšiu pozornosť. V metodickej časti seminára vám zároveň predstavíme metodiky, ktoré používame na projektoch procesného riadenia.
Vyplnený dotazník vám ukáže, aká je úroveň vašej procesnej organizácie.
Na seminári uvedieme prehľad literatúry v oblasti procesného riadenia. Záujemcov o procesné riadenie iste poteší aj web kniha: Marta Krajčíová, Procesná organizácia, ktorá bola v roku 2012 publikovaná na blogu: martakrajciova.blogspot.com.
Na seminári môžete získať okrem slidov aj iné zaujímavé dokumenty: metodický model PEMM v slovenskom a anglickom jazyku, minútové učebné stránky knihy Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, formuláre pre analýzu 7W, analýzu činností pridávajúcich a nepridávajúcich hodnotu, výpočet efektivity procesu, príklady plaveckej dráhy procesu a porovnanie zásad riadenia TPS (Toyota Production System), EFQM (model excelentnosti organizácie), ISO (norma kvality), BPM (Business Process Management), BPR (Business Process Reengineering), PO (procesná organizácia), SF (slobodná organizácia).
Seminár je prednostne určený mojim VIP zákazníkom. Rada však porozprávam o procesnej organizácii práce aj iným firmám, ktoré prejavia o seminár záujem. Teším sa na stretnutia s vami.

Procesná organizácia: produktový list
Procesná organizácia: program D1
Procesná organizácia: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk