30. 9. 2012

Manažérske hry


HRY PRE MANAŽÉROV

Nová pridaná hodnota vzdelávania 
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:
mobil: + 421 911 556 331

2. 7. 2012

Produkty BPM

P R O D U K T Y  B P M

 Nová pridaná hodnota vzdelávania 


- O01 Riadenie organizácie: produkty
- O02 Kapacitné plánovanie: produkty 
- O03 Projektové riadenie: produkty
- O04 Tímová práca: produkty
- O05 Interná komunikácia: produkty
- O06 Informačný systém: produkty
- O07 Modely riadenia: produkty
- O08 Slobodná firma: produkty

Personálne poradenstvo
- Z01 Riadenie zamestnancov: produkty
- Z02 Personalistika: produkty
- Z03 Manažérske kompetencie: produkty
- Z04 Výkonnosť zamestnancov: produkty
- Z05 Vzdelávanie: produkty
- Z06 Riadenie znalostí: produkty
- Z07 Koučovanie: produkty
- Z08 Osobný rozvoj: produkty

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na vašu účasť na seminároch a na vašu priazeň. :-)

20. 2. 2012

Programy seminárov

Riadenie projektov
- Projektové riadenie D1
- Projektové riadenie D2

Modelovanie
- Modelovanie stratégie
- Modelovanie procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov
- Simulácia procesov
- Modelovanie organizácie

Riadenie kvality
- Systém manažérstva kvality
- Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2008 na SMK

Riadenie procesov
- Procesné riadenie
- Návrh procesov
- Procesná organizácia D1
- Procesná organizácia D2

- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov

- Strategické riadenie D1
- Strategické riadenie D2
- Manažérske kompetencie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov

Riadenie inovácií
- Inovačný manažment D1
- Inovačný manažment D2
- Inovačný manažment D3
- Inovačný manažment D4
- Inovačný manažment D5
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu 
- Google D1
- Google D2
- Maverici 

Manažment
- Budúcnosť manažmentu
- Manažment GH D1 
- Manažment GH D2
- Sebariadenie MS 

Sloboda
- Slobodná firma D1
- Slobodná firma D2
- Slobodná firma D3
- Semco D1
- Semco D2
- Zappos

Podnikanie
- Virgin
- Bata

Riadenie ľudí
- Riadenie zamestnancov
- Porada
- Prezentácia

Vedenie ľudí
- Vedenie tímov
- Duchovný vodca
- Komunikácia D1
- Komunikácia D2
- Pravidlá komunikácie

Koučovanie ľudí
- Koučovanie D1
- Koučovanie D2
- Riadenie znalostí

Osobný rozvoj
- Sebapoznanie D1
- Sebapoznanie D2
- Sebavedenie
- Sebariadenie