10. 12. 2011

Efektívny manažér: Sebavzdelávanie

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
  
S e b a v z d e l á v a n i e Pekný predvianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

9. 12. 2011

Slobodná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

SLOBODNÁ ORGANIZÁCIA

Ako nechať zamestnancov robiť, čo chcú a tým zvýšiť produktivitu, zisk a rast.


Ciele
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie. 
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie. 

Rozsah
7 dní

Moduly
- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star 

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Slobodná organizácia: produktový list 

Cena
630 €/1 účastník/7 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

8. 12. 2011

Sloboda: Mesačný vzdelávací cyklus

SLOBODA 
Úspech v slobodných firmách sa spája s podnikovou kultúrou založenou na princípoch slobody.


Ciele
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star.

Rozsah
7 dní

Moduly

- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Slobodné firmy: produktový list 

Cena
630 €/1 účastník/7 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

7. 12. 2011

Slobodná firma

SLOBODNÁ FIRMA
Slobodná firma je postavená na tom, že ľuďom nikto nehovorí, čo majú robiť - aj keď o to žiadajú.


Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti rozvoja organizácie.

Rozsah:
3 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Hodnoty slobodnej firmy
- Slobodný líder
- Slobodný zamestnanec
- Prínosy slobodnej firmy
- Tradičná vs slobodná firma
- Sloboda v práci
- Príklady slobodných firiem

Popis:
Jedinečný seminár o slobodnej firme a slobode v práci. Budeme hovoriť o hodnotách manažérov a zamestnancov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom vzniku a udržania slobodnej kultúry. Uvedieme vlastnosti slobodných lídrov a ich kroky v liberalizačnom procese. Budeme sa venovať slobodným zamestnancom, ich sebariadeniu a sebamotivácii. Na seminári uvedieme prínosy slobodného prostredia pre prácu zamestnancov. Podrobne porovnáme tradičnú a slobodnú firmu. Povieme si ako súvisí sloboda s výkonnosťou a prečo je slobodná firma výkonnejšia ako tradičná firma. Na seminári sa dozviete univerzálny návod, ako dosiahnuť slobodu v práci. Seminár je bohatý na príklady slobodných firiem, ktoré boli vybudované ako nové, alebo transformované z tradičnej firmy na slobodnú, alebo liberalizované pri náročnej reštrukturalizácii.

Slobodná firma: produktový list
Slobodná firma: program D1
Slobodná firma: program D2
Slobodná firma: program D3

Cena:
270 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk