19. 10. 2010

Porada

PORADA
Termín "porada" nepochádza zo slova "poradiť", ale z výrazu "poradiť sa". Jiří PlamínekV š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja manažéra - umenie viesť a riadiť pracovné porady.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Porada
- Príprava porady
- Realizácia porady
- Ukončenie porady

Popis:

Na seminári sa dozviete ako správne zvoliť tému porady, aký je rozdiel medzi informatívnou, riešiteľskou a rozhodovacou poradou, aký je správny priebeh a schéma porady, ako ovplyvňuje počet účastníkov porady počet vzťahov, aká je efektívnosť komunikácie na porade, koho na poradu pozvať a koho nepozvať, ako rozdeliť roly na porade. Veľkú pozornosť venujeme úlohe vedúceho porady a procesu porady od prípravy, úvodu, priebehu, až po záver a aktivity po porade. Podrobne preberieme rôzny typy porád: operatívnu, výrobnú, manažérsku, riešiteľskú, kontrolnú, krízovú a strategickú. Uvedieme chyby, nedostatky a prínosy porád.

V priebehu seminára si precvičíme verbálnu pohotovosť, prípravu porady a vedenie pracovnej porady.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Porada: produktový list
Porada: program
Porada: slidy

Prehľad hier na poradu nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: