20. 10. 2010

Toyota

TOYOTA
Ako to robí Toyota?
Jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vysvetliť zásady modelu riadenia a podnikateľskej filozofie, na ktorých je založená celosvetová sláva firmy Toyota v oblasti kvality a spoľahlivosti.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- TPS a procesné riadenie
- Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
- Implementácia TPS

Popis:
Na seminári vás oboznámime s tajomstvom výrobného systému firmy Toyota. Podrobne rozoberieme koncepciu firmy Toyota, jej 14 zásad riadenia. V priebehu seminára popíšeme postup implementácie TPS a uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére.
Účastníci seminára obdržia Lean príručku TPS, ktorá obsahuje minútové učebné stránky 14 zásad TPS, príklady, prípadové štúdie, komentáre a zhrnutia internetovej diskusie na tému TPS.

Lean príručka TPS bola spracovaná podľa knihy Jeffreya K. Likera: Tak to dělá Toyota.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Toyota: produktový list
Toyota: program D1
Toyota: program D2

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: